Share this job
Apply now »

 

 

 

 

 

 

Title:  Technical Product Owner B2B / B2C Integration

Job ID:  43322
Country:  Poland
City:  Warsaw
Professional area:  Digital
Contract type:  Permanent
Professional level:  Experienced
Location: 

Warsaw, MZ, PL, 00-807

We’re JTI, Japan Tobacco International and we believe in freedom. We think that the possibilities are limitless when you’re free to choose. In fact, we’ve spent the last 20 years innovating, creating new and better products for our consumers to choose from. It’s how we’ve grown to be present in 130 countries.

But our business isn’t just business. Our business is our people. Their talent. Their potential. We believe when they’re free to be themselves, grow, travel and develop, amazing things can happen for our business

That’s why our employees, from around the world, choose to be a part of JTI. It’s why 9 out of 10 would recommend us to a friend. And why we’ve been awarded Global Top Employer status, six years running

So when you’re ready to choose a career you’ll love, in a company you’ll love, feel free to #JoinTheIdea. 

Learn more: jti.com

 

 

Technical Product Owner B2B / B2C Integration

Location: Warsaw, Poland

 

 

What’s this position about – Purpose  

 

This position exists within the Digital Technology Department, inside the newly created Digital Business Unit (DBU). The DIGITECH department within the DBU is responsible for creating the scope and clarification of the DBU's digital technology and architecture strategy based on the business vision. 

 

The Technical Product Owner (TPO) B2B & B2C Integration directly reports to the Program Delivery Manager and his/her main purpose is to oversee the technical aspect of shared capabilities needed by the Digital Consumer and Customer Experience teams through the planning and (agile) realization and continuous evolution of B2B and B2C solutions from MVP (minimum viable product) to handover to IT. 

 

What you will do – Responsibilities  

 • Review and translation of business demands into technical requirements (functional/ non-functional) 

 • Detailing of user stories in close alignment with business and Agile development teams, including estimation of efforts in close alignment with the Solution Architect and the TPO B2B & B2C Capabilities 

 • Support in technology selection and alignment and consultation with IT (ongoing and on-demand) regarding technological questions (infrastructure, application landscape) and operational support, including identification of business product roadmap implications on technology and infrastructure setup 

 • Support in vendor/contractor selection and management, including work organization and challenging/sparring during the MVP development process 

 • Support in adhering to technical quality and compliance through code and test reviews, including providing product descriptions for trainings and maintenance and preparing the handover to IT in close alignment with the Development & Operations Excellence Manager 

 • Mobilization of commitment for change and enable the continuous sustainment of change initiatives 

 • Manage external software development vendors 

 

Who are we looking for – Requirements  

 • University degree in Computer Science or a comparable field of study 

 • 3+ years of experience in B2B/B2C ecommerce related technical environments (software development, architecture) & architecture roles (e.g. enterprise architect, software architect, technical lead) 

 • 1+ year experience in coordination of external development partners 

 • Deep knowledge of modern technologies and system architectures for XaaS (SaaS, IaaS, PaaS, FaaS, DaaS, etc.) and on premise solutions in B2B/B2C ecommerce along the full tech stack 

 • Experience with integrations, API management, messaging platforms and microservice architectures 

 • Experience with lean and agile principles of delivering innovative products 

 • Strong ability to translate business requirements into service solutions and materialize the process in technical capabilities 

 • Delivery of proactive and effective communication related to improvement initiatives 

 • Development of cross-functional relationships 

 • Ability to find innovative ways to resolve problems 

 • Ability to work positively with the wide range of individuals involved in projects 

 

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 

 

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych:

 

Administratorem danych jest JTI GBS  Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa („JTI GBS”)

 

 

Cele przetwarzania:

 1. udział w procesie rekrutacyjnym ogłoszonym przez JTI GBS, w którym aplikujesz
 2. w przypadku otrzymania Twojej zgody - umożliwienie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez JTI GBS w przyszłości

                    

 

Podstawy prawne przetwarzania:

Ad. 1. Dla danych:

 

- imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 c) RODO w zw. z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy (z tym, że wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz kwalifikacje są wymagane jedynie, gdy jest to niezbędne w odniesieniu do danego stanowiska);

- inne dane udostępnione przez kandydata: zgoda – art. 6 ust. 1 a) RODO  w związku z  art.. 22 (1a) Kodeksu Pracy.

 

Ad. 2. Przyszłe rekrutacje - zgoda – art. 6 ust. 1 a) RODO

 

RODO - Rozporządzanie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych;

prawo dostępu do danych;

prawo do ograniczenia przetwarzania;

prawo do sprostowania i uzupełnienia;

prawo do przeniesienia danych;

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, w każdym czasie;

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: zobacz pytania i odpowiedzi poniżej.

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych:

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Nazwa i siedziba: JTI GBS Poland z o.o., ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa

Adres e-mail kontaktowy w sprawie przetwarzania danych: wawgdprgbs@jti.com

Inspektor Ochrony Danych:

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: wawgdprgbs@jti.com

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

 1. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celów umożliwienia wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko w JTI GBS którego dotyczy Twoja aplikacja. Udzielenie odpowiedzi na ogłoszenie Spółki i podanie swoich danych jest dobrowolne i stanowi zgodę kandydata na ich przetwarzanie w procesie danej rekrutacji. Szczegółowa informacja na temat podstaw przetwarzania danych znajduje się w tabeli.

Jeżeli wraziłeś/aś zgodę na udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez JTI GBS w przyszłości, dane będą przetwarzane również w tym celu.

 1. Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?

Dane przekazane w celu wzięcia udziału w konkretnym projekcie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres do zakończenia procesu rekrutacji, maksymalnie do 3 miesięcy od dokonania wyboru pracownika na wypadek, gdyby nie doszło do zawarcia umowy.

Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji, wówczas dane te będą przetwarzane do cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez dwa lata.

 1. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym bazę danych, podmiotom obsługującym zgłoszenia aplikacji, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora i w zakresie udzielonej zgody.

 1. Czy Twoje dane osobowe będą podlegały profilowaniu?

W procesie rekrutacji możesz zostać poproszony/a o wypełnienie testów (np. test analityczny, test behawioralny, test kognitywny) lub o udział w sesji Assessment Center. W przypadku testów behawioralnych będziesz podlegać profilowaniu. System oceni odpowiedzi udzielone przez Ciebie w ankiecie i na ich podstawie stworzy profil Twoich zachowań i preferowanych warunków pracy. Test jest jedynie materiałem pomocniczym dla rekrutera prowadzącego Twój proces rekrutacji i na jego podstawie nie są podejmowanie żadne zautomatyzowane decyzje.

 1. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, czy kategoriach odnośnych danych osobowych, a także innych informacji zgodnie z art. 15 RODO, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ponadto, możesz wnieść żądanie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO, a także prawo żądania przeniesienia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia. W przypadku stosowania profilowania (może mieć ono miejsce przy stosowaniu testów behawioralnych w procesie rekrutacji) przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec profilowania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych, np. przesyłając stosowny wniosek za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/a67ab478-76a3-4b2c-b8e5-c555ba2a5820/22c21510-b5c2-417c-ba99-5b4e7a17797d

 1. Czy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.). Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

 1. Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej, jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w trakcie procesu rekrutacyjnego, dalszy udział w nim będzie niemożliwy.

 

How we process your personal data:

 

 

 

Basic information on the processing of personal data

 

Data Controller:

 

The data controller is JTI GBS Poland sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warsaw

 

 

 

Purposes of processing:

 1. participation in the recruitment process announced by JTI GBS., in which you are applying
 2. in case of receiving your consent – enabling participation in recruitment processes conducted by JTI GBS in the future

            

 

Legal basis for processing:

Ad. 1. For data:

 

- name, surname, date of birth, contact details, education, course of employment, professional qualifications: processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject; – Art. 6(1)(c) of the GDPR in connection with Art. 22(1) § 1 of the Labour Code (however education, course of employment and qualifications are required only when it is necessary for the given position);

- other data provided by the candidate: consent – Art. 6(1)(a) of the GDPR

 

Re. 2. - Future recruitments – consent – Art. 6(1)(a) of the GDPR

 

GDPR – Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

 

 

Rights related to the processing of personal data:

right to object to the processing of personal data;

right to erasure of data;

right of access to data;

right to restrict the processing of data;

right to rectify data or  complete incomplete data;

right to transfer data;

right to withdraw consent to the processing, at any time;

right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.

 

 

Detailed information on processing: see the questions and answers below.

 

 

 

Detailed information on the processing of your personal data:

 

 1. Who is the controller of your personal data?

Name and registered office: JTI GBS Poland sp. z o.o., ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warsaw

Contact mailbox regarding data processing: wawgdprgbs@jti.com

Data Protection Officer:

The data controller has appointed a Personal Data Officer who can be contacted directly at the following address: wawgdprgbs@jti.com

The Personal Data Officer can be contacted in all matters related to the processing of personal data and the exercise of rights related to the processing of such data.

 1. For what purposes is your personal data processed?

Your personal data will be processed for the purpose of enabling you to take part in the recruitment process for the position in JTI GBS to which your application relates. Responding to the Company's advertisement and providing your data is voluntary and constitutes the candidate's consent to its processing in the recruitment process. Detailed information on the basis of data processing is provided in the table.

If you have provided your consent to participate in the recruitment processes conducted by JTI GBS in the future, your data will also be processed for this purpose.

 1. What is the data retention period?

The data provided in order to take part in a specific recruitment project will be retained for the period until the end of the recruitment process, up to a maximum of 3 months from the selection of the employee in case no contract has been concluded.

If you have given your consent to the processing of your personal data for future recruitments, then your data will be processed until your consent is withdrawn, but for no longer than for two years.

 1. Who will be the recipients of your personal data?

The data may be transferred to entities processing personal data on behalf of the controller, e.g. IT service providers, entities operating the database, entities handling application requests – however, these entities process data on the basis of an agreement with the controller and only in accordance with the controller's instructions and within the scope of the granted consent.

 1. Will your personal data be subject to profiling?

During the recruitment process, you may be asked to complete tests (e.g. analytical test, behavioural test, cognitive test) or to participate in an Assessment Center session. In the case of behavioural test, you will be subject to profiling. The system will evaluate the answers you give in the survey and create a profile of your behaviour and preferred working conditions based on these answers. The test is only a support material for the recruiter conducting your recruitment process and no automated decisions are made based thereon.

 1. What are your rights in relation to the processing of your personal data?

You have the right to withdraw your consent for processing of data at any time. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing carried out on the basis of consent prior to its withdrawal.

You have the right to obtain confirmation from the controller whether your personal data are being processed and to obtain information about the purposes of the processing or the categories of personal data concerned, as well as other information in accordance with Art. 15 of the GDPR, including to obtain copies of personal data subject to processing. In addition, you may request the rectification of inaccurate personal data, as well as the completion of incomplete personal data, including by providing a supplementary statement and requesting the controller to restrict the processing in the cases referred to in Art. 18 of the GDPR, as well as the right to request the transfer of data. You have the right to object to the processing of your personal data and to their erasure. When profiling is used (it may take place when using behavioural tests in the recruitment process), you have the right to object to the profiling of your personal data. You also have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.

In order to exercise the above rights, please contact the data controller, e.g. by sending an appropriate request via the contact form available at: https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/a67ab478-76a3-4b2c-b8e5-c555ba2a5820/22c21510-b5c2-417c-ba99-5b4e7a17797d

 1. Is personal data transferred outside the European Economic Area?

Your personal data may be entrusted for processing to JT International S.A. with its registered office in Switzerland (i.e. outside the European Economic Area). The European Commission has stated that this country offers an adequate level of personal data protection (Commission Decision of 26 July 2000). The recipient has implemented adequate and appropriate safeguards for your personal data. You have the right to receive a copy of the transferred personal data.

 1. Is provision of the personal data mandatory?

The provision of personal data is voluntary. However, if you object to the processing of your personal data during the recruitment process, you will not be able to continue to participate in the process.

 

 


Job Segment: Testing, Developer, Solution Architect, Computer Science, Compliance, Technology, Legal

Apply now »